National Housing Corporation

NHC House, Nairobi CBD, Aga Khan Walk. P.O Box 30257 - 00100 Nairobi - Kenya, Cbd, Starehe

Branch:

National Housing Corporation

NHC House, Nairobi CBD, Aga Khan Walk. P.O Box 30257 - 00100 Nairobi - Kenya, Cbd, Starehe